Summertime particulate matter and its composition in Greece

Authors: M.A.Tsiflikiotoua, E.Kostenidou, D.K. Papanastasiou, D.Patoulias, P. Zarmpas, D. Paraskevopoulou, E. Diapouli, C. Kaltsonoudis K. Florou, A. Bougiatioti, I.Stavroulas, C. Theodosi, G.Kouvarakis, V. Vasilatoue, D. Siakavaras, G. Biskos, C. Pilinis, K. Eleftheriadis, and S.N.Pandis
Published: Atmospheric Environment, 213, 597-607
Link: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.06.013

2019