DISARM early warning system for wildfires in the Eastern Mediterranean

Authors: Vassiliki Kotroni, Constantinos Cartalis, Silas Michaelides, Joulia Stoyanova, Fillipos Tymvios, Antonis Bezes, Theodoros Christoudias, Stavros Dafis, Christos Giannakopoulos, Theodore Giannaros, Christo Georgiev, Athanasios Karagiannidis, Anna Karali, Ioannis
Published: Sustainability (MDPI) 2020
Link:

2020